SẼ CÓ BAO NHIÊU LUẬT CÓ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 01/7/2024? 

Ngày đăng: 15/05/2024 10:00 AM

  SẼ CÓ BAO NHIÊU LUẬT  HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 01/7/2024? 

                    Sẽ có bao nhiêu Luật có hết hiệu lực thi hành từ 01/7/2024?

  Sẽ có bao nhiêu Luật  hết hiệu lực thi hành từ 01/7/2024? (Hình từ Internet)

  Từ ngày 01/7/2024, sẽ có 08 Luật hết hiệu lực thi hành, gồm:

  (1) Luật Các tổ chức tín dụng 2010

  Luật Các tổ chức tín dụng 2010 sẽ được thay thế bởi Luật Các tổ chức tín dụng 2024 từ ngày 01/7/2024.

  Được biết, Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2017. Luật này gồm 10 chương và 63 điều luật quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

  (2) Luật Căn cước công dân 2014

  Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước công dân 2014 sẽ hết hiệu liệu thi hành và được thay thế bởi Luật Căn cước 2023.

  Luật Căn cước công dân 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014. Luật này gồm 06 chương và 39 điều luật quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  (3) Luật Tài nguyên nước 2012

  Luật Tài nguyên nước 2012 sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và bị thay thế bởi Luật Tài nguyên nước 2023.

  Luật Tài nguyên nước 2012 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012. Luật này gồm 09 chương và 79 điều luật quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  (4) Luật Viễn thông 2009

  Luật Viễn thông 2009 sẽ bị thay thế bởi Luật Viễn thông 2023 từ ngày 01/7/2024.

  Luật Viễn thông 2009 đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009. Luật này gồm 10 chương và 63 điều luật quy định về hoạt động viễn thông, bao gồm đầu tư, kinh doanh viễn thông; viễn thông công ích; quản lý viễn thông; xây dựng công trình viễn thông; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông.

  (5) Luật Giao dịch điện tử 2005

  Tiếp đến là Luật Giao dịch điện tử 2005 sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và được thay thế bởi Luật Giao dịch điện tử 2023.

  Luật Giao dịch điện tử 2005 đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. Luật này gồm 08 chương và 54 điều luật quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

  Các quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005 không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

  (6) Luật Hợp tác xã 2012

  Từ ngày 01/7/2024, Luật Hợp tác xã 2023 sẽ có hiệu lực thi hành đồng nghĩa với việc Luật này sẽ thay Luật Hợp tác xã 2012.

  Luật Hợp tác xã 2012 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012.

  Luật này gồm 09 chương và 64 điều luật quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

  (7) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 sẽ bị thay thế bởi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024).

  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010.

  Luật này có 06 và 51 điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  (8) Luật Giá 2012

  Từ ngày 01/7/2024, Luật Giá 2012 sẽ hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Luật Giá 2023.

  Luật Giá 2012 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012. Luật này gồm 05 chương và 48 điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

  Nguồn:Thư viện pháp luật

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline