GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT 2023: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC, MẪU ĐƠN

Ngày đăng: 06/10/2023 08:33 AM

  GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT 2023: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC, MẪU ĐƠN

   

  Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2023. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục, mẫu đơn đề nghị giảm tiền thuê đất 2023.

   

   MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Ai được giảm tiền thuê đất năm 2023?

  Theo Điều 2 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg, đối tượng được giảm tiền thuê đất gồm:

  Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm theo:

  Lưu ý: Đối tượng được giảm tiền thuê đất bao gồm cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản khác.

   

  Giảm tiền thuê đất được áp dụng trong trường hợp nào?

  Căn cứ theo Điều 110 Luật Đất đai 2013, việc giảm tiền thuê đất được áp dụng đối với các trường hợp như sau:

  [1] Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

  [2] Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với các trường hợp sau:

  - Người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo.

  - Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

  - Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

  - Đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

  [3] Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số.

  [4] Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập.

  [5] Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không.

  [6] Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp.

  [7] Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

  2. Mức giảm tiền thuê đất 2023 là bao nhiêu?

  Điều 3 Quyết định 25 năm 2023 quy định cụ thể về mức giảm tiền thuê đất như sau:

  - Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất.

  Lưu ý: Không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

  - Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định.

   

  Hướng dẫn thủ tục giảm tiền thuê đất 2023 Hướng dẫn thủ tục giảm tiền thuê đất 2023 và mẫu đơn (Ảnh minh họa)

  3. Hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất thế nào?

  Về hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất, tại Điều 4, Điều 5 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg quy định như sau:

  - Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, gồm:

  - Thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất:

  Bước 1: Nộp hồ sơ

  - Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định về quản lý thuế bằng một trong các phương thức:

  - Thời gian nộp: Từ 20/11/2023 - hết ngày 31/3/2024.

  Bước 2: Giải quyết hồ sơ

  - Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ra Quyết định giảm tiền thuê đất.

  - Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất nhưng sau đó có phát hiện người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm.

  - Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo.

  Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa.

  4. Mẫu Đơn đề nghị giảm tiền thuê đất 2023

  Mẫu Đơn đề nghị giảm tiền thuê đất 2023 được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg.

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023

  Kính gửi: Cơ quan ………………….

  [01] Tên người nộp thuế: .............................

  [02] Mã số thuế:

                             

  [03] Địa chỉ: ...............................................

  [04] Số điện thoại: ...........................

  [05] Tên đại lý thuế (nếu có):................................

  [06] Mã số thuế:

                             

  [07] Địa chỉ khu, thửa đất thuê:..........................

  - Quyết định thuê đất số...., ngày ... tháng ... năm …..

  - Hợp đồng thuê đất số….., ngày ... tháng .... năm …..

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số...., ngày … tháng …. năm….

  [8] Các thông tin liên quan khác (nếu có): .................

  Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.


  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên: ………………..

  Chứng chỉ hành nghề số: ....

  ..., ngày .... tháng ... năm 2023

  NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline