100% UBND XÃ TRIỂN KHAI CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH

Ngày đăng: 30/10/2023 10:39 AM

  100% UBND XÃ TRIỂN KHAI CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH

   

  Đây là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

   

  Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 100% Ủy ban nhân dân xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

  Khẩn trương hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng tiến độ. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

  100% UBND xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

  100% UBND xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (Ảnh minh họa)

  Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính. Tập trung rà soát, mạnh dạn sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp.

  Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

  Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định; yêu cầu các bộ, ngành trước ngày 15/12/2023 phải hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

  100% hồ sơ thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và phải liên thông, đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

  Nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

  Xem đầy đủ nội dung Chỉ thị 27/CT-TTg.

  Nguồn: https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/100-ubnd-xa-trien-khai-chung-thuc-ban-sao-dien-tu-tu-ban-chinh-186-96009-article.html

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline